head_banner

Biz hakda

“Yixing Boya New Material Technology Co., Ltd.”

logo1

“Yixing Boya New Material Technology Co., LTD” 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda çeýe köp gatlakly birleşdirilen funksional gaplama materiallaryny gözlemek, öndürmek we satmak üçin ýöriteleşdirilen esaslandyryldy, Hytaýda öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa giň gerim bermek üçin 15 sany ekstruziýa enjamyna eýe boldy. müşderilerimiz üçin önümleriň görnüşi.Beýlekiler bilen tapawutlanýan zadymyz, innowasiýa kompaniýanyň geljegine ynanýarys, şonuň üçin SiBei Senagat Uniwersiteti bilen bilelikde işledik we makromolekula hünäri boýunça Filosofiýa derejesi bolan bir topar adamy täze gaplamak boýunça 20 ýyllyk tejribeli inerenerimiz bilen bilelikde gözleg geçirmäge çagyrýarys. material.

0E7A3933
0E7A3374
0E7A3466
+

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

fererer

Iýmit howpsuz
Iýmit bilen göni aragatnaşykda bolmak üçin azyk howpsuzlygyndan has möhüm zat ýok.
Üçünji tarapyň monitory bilen FDA, BPA MUGT, BRC …… gazandyk.

Bäsdeşlik bahasy
Qualityokary hilli önüm almak üçin köp pul tölemeli däl, Boýa hünär önümçiliginde çykdajylary azaldýar .Azgy, ýokary hilli önümler şu ýerde!

Innowasiýa topary
Diňe täzelikleriň girdeji getirip biljekdigine ynanýarys. 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan gözleg we barlag bölümimiz, täze gaplama materiallarynyň üstünde işlemek üçin makromolekula hünäri boýunça Filosofiýa derejesi bolan adamlar topary bilen bilelikde.

Iýmit gaplamak üçin öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde ygtybarlylyk hemmeler üçin iň möhümdir .Boýa has köp üns berýär.

about boya12343

Ilki bilen
Boýadaky her bir işgär her aý saglyk barlagyndan geçýär.Täze işgärler üçin işe başlamazdan ozal bir aýlyk hünär okuwyny kabul ederler.

about boya123243

Ikinjiden
Çig malyň saýlanylmagy the Çig mal üçin BASF, ExxonMobil bilen işledik, Her partiýa gol çekmezden ozal tejribeli R&D dolandyryjymyz tarapyndan synagdan geçirilýär.

about boya1232443

Üçünjiden
Tozan mugt iş dükany, ähli işçiler ýörite şlýapa bilen birmeňzeş mata geýýärler.Her gezek myhmanlar ussahanamyza girenlerinde aýakgap örtügini we şlýapasyny almaly, soň bolsa howa duşundan geçmeli.

Içerki berk gözegçilik ulgamyndan başga, üçünji tarapy işimize gözegçilik etmek üçin çagyrdyk, aşakda ähli önümleriň azyk önümleriniň howpsuzdygyny we iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap biljekdigini subut etmek üçin üçünji tarapdan alýan şahadatnamamyz bar.

Diňe güýçli, ýokary hilli iýmit gaplaýyş materiallaryny öndürmek bilen çäklenmän, innowasion gaplama çözgütlerini hem hödürleýäris.Bäsdeşlik bahasy bilen önüm gözleýän bolsaňyz, bize e-poçta iberiň, “Boya” -da her enjam diňe bir önüm öndürýär, üýtgemän çin ýa-da goşmaça galyndy ýok, islän zadyňyzy alarsyňyz! Soňky birnäçe ýylda 55 ýurda eksport etdik, EUB, FDA we BRC, ISO-nyň doly şahadatnamasy bilen.

boya ce1

Boýa önümlerimizi has gowulaşdyrmak we müşderilerimize beren borçnamalarymyzy ýerine ýetirmek üçin tagalla edýär.Diňe önüm we hyzmat däl-de, gözleýän zadyňyz has köp, biz wada we ynam berýäris.