head_banner

Gaplamak üçin material

 • Black Vacuum sealer rolls

  Gara vakuum möhürleýji

  Wakuum möhürleýji halta we rulon bahasy üçin öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde ýokary Boya size arzan bahaly MOQ-a bäsdeşlik bahasy bilen ýörite gara vakuum möhürleýji rulonlary berip biler!

  Bu rulonlaryň bir tarapy düşnükli, beýleki tarapy gara.Bu gaty bilgeşleýin dizaýn.Açyk tarapy, adamlara möhürlenen zatlara seretmäge mümkinçilik berýär.Etleriniň we gök önümleriniň gözelliginden lezzet alyň, olar hem dostlaryna görkezip bilerler.Gara tarapy bolsa bu haltalary ýeňil zaýalanmakdan goraýar.Şahsy durmuşda size kömek edip biljek zat.

  Wakuum möhürleýjilerimiziň hemmesi esasy marka vakuum möhürleýjileri bilen işleýär: Iýmit tygşytlaýjy, Weston, Cabela's, Seal-a-Meal, Ziploc we başgalar…

 • Vacuum Sealer Bag and Rolls

  Wakuum möhürleýji sumka we rulolar

  Boýa wakuum möhürleýji halta we 20 ýyllyk taryhy, arzan bahasy, ýokary hilli, iýmit derejesi bilen öňdebaryjy önümdir, bularyň hemmesini Boýada alyp bilersiňiz!

  Wakuum möhürleýji halta, nagyşly vakuum haltasy diýlip hem atlandyrylýar, bir tarapy dokumaly, bir tarapy açyk, ýörite teksturaly, iýmitiňizi täze saklamak we saklanyş möhletini uzaltmak üçin dokumaly wakuum bilen sumkadan howany aňsatlyk bilen çykarýar. sumkalar öýde-de täze iýmitden lezzet alyp bilersiňiz.

  Wakuum möhürleýji haltalarymyz ähli esasy vakuum möhürleýjiler bilen işleýär: Iýmit tygşytlaýjy, Weston, Cabela's, Seal-a-Meal, Ziploc we başgalar…

 • Tube Bag

  Turba sumkasy

  Hytaýda çeýe gaplamak üçin öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa dürli görnüşli sumkalary we filmleri giň programmalar bilen üpjün edýär. Diňe iýmit gaplamak üçin däl, aslynda biri-biriniň üýtgemegi bilen birmeňzeş gatlakly film köp dürli gurluşa eýe. gatlagyň galyňlygy, beýleki programmalar üçin başga önüm bolar. Mysal üçin, ysly turba torbasy we film, ýokary päsgelçilikli we dürli reňkli bilelikdäki tehnologiýa tarapyndan öndürilen gyzgyn satuw önümlerimiziň biridir.

  Ysdan ýokary barýer turbasy Torbalar hapa ysly maddalar üçin ajaýyp we otlary, temmäki, gury otlary saklamak üçin örän peýdalydyr.Boýanyň ysy ýok turba torbalary çydamly we çydamly.Japanaponiýa bazarynda gowy abraý gazandyk.

 • Skin Film

  Deri filmi

  “Boya” 2018-nji ýylda esaslandyrylan, täze gaplama material gözleglerine bagyşlanan önümdir, deri filmi bazara ajaýyp seslenme berýän täze önümimiziň biridir .Biz ýokary aç-açanlyk we ýalpyldawuklyk, ýokary deşiklere garşy deri filmleriniň köpüsini hödürläp bileris. , hatda gödek we gaty gyrasy önümi hem gaplap, howpsuz daşap bolýar.

 • Lidding Film

  Gizlin film

  Hytaýda çeýe gaplama materiallary üçin öňdebaryjy önüm bolan Boya, giň gerimli önümler bilen bir hatarda önüm öndürýär .Okary öndürijilikli laminasiýa we ajaýyp möhürleýiş aýratynlyklary bilen örtülen filmler PE, PP, PS, başga substrat bilen gabat gelip biler. PET, PVC we Alýumin.

  Highokary päsgelçilik, orta päsgelçilik ýa-da hiç hili päsgelçilik bolup biler.Içerki filmlerimiz “aňsat gabygy”, ösen möhürleýiş gatlaklary we dumanlara garşy aýratynlyklary bilen elýeterlidir.

  9 gatly PA / EVOH / PE we PE / EVOH / PE gurluşy üçin önümiň täzeligini gorap saklaýan we saklanyş möhletini uzaldýan örtükli filmlere ösen päsgelçilik gatlagyny goşýar.

 • Vacuum Pouch

  Wakuum halta

  “Boya” Hytaýda professional önümçilikdir, azyk gaplamak üçin ýokary hilli sumkalar we iýmit önümlerini bäsdeşlik bahasy bilen gönüden-göni aragatnaşyk edip bilýän önümlerdir. Şeýle hem, täze gaplama materiallary barada gözleg geçirmegi maksat edinýän innowasiýa kompaniýasydyrys.

  Iýmit tygşytlamagyň iň täsirli we täjirçilik usullaryndan biri hökmünde .Pa / PE we PA / EVOH / PE bilelikde ekstruziýa filmi bilen ýasalan vakuum haltalarymyz, 3 gapdal möhürlenen, 2 gapdal möhür ýa-da turba haltasy ýaly dürli halta görnüşini düzüň. Şeýle hem fermuar goşup, 10 reňkde çap edip bilersiňiz.

  2,5mil, 3mil, 4mil, 5mil standart barýer ýa-da ýokary barýer vakuum halta gözleýän bolsaňyz - elmydama size zerur zat bar!

 • Thermoforming film

  Termoforming filmi

  “Boya” dürli iýmit gaplamalary üçin amatly amatly möhleti bolan her dürli termoforming maşynynda işläp bilýän iýmit gaplamak üçin aşaky film hökmünde suw guýmak we guýmak filmini üpjün edýär. Biziň bazarymyz Aýsa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Awstraliýa, Opewropa, Eastakyn gündogar we Günorta Afrika .Boýa ýokary hilli önümler we hünär hyzmaty bilen uzak möhletli üpjün edijiňize garaşýar.

 • Shrink Bag and Film

  Torbany we filmi gysyň

  Köp gatly haltalaryň täze maşgalasy bolan PVDC ýokary barýer haltalary ýokary kislorod we çyglylyk päsgelçiligini üpjün edýär.Highokary barýer haltalarynyň möhürlemek ukybyny täze derejä çykarýar.

  Hytaýda öňdebaryjy köp gatlakly PVDC barýer gysyş torbasynyň biri hökmünde Boýa öňdebaryjy dünýä tehnologiýasyndan peýdalanyp, köp gatly birleşdirilen PVDC gysgyç haltalaryny öndürýär.Gaty möhürlemegi, ýokary garşylygy, ajaýyp kislorod we suw päsgelçiligini, ajaýyp ýalpyldawuklygy we aýdyňlygy hödürleýän özboluşly bir formula taýýarladyk.

  Boýa gysgyç haltalary azyk gaplaýyş materiallarynda FDA-nyň häzirki talaplaryna laýyk gelýär.Täze we doňdurylan eti / balyk önümlerini süňkler, peýnir we ş.m. bilen gaplamak üçin amatly, täze iýmit önümlerini soňraky saklamak üçin 0 ~ 4, frozen we doňdurylan iýmit önümlerini -18-de saklamak üçin ulanyp bolýar. ~ -40 ℃.

 • Air cusion film

  Howa birleşdiriji film

  Howa sütün haltasy, şeýle hem çişirilýän howa haltalary diýlip hem atlandyrylýar, käbir gowşak önümler üçin daşalmakda giňden ulanylýar.Müşderileriňiziň satyn alýan zatlaryna göz ýetirmek üçin harytlaryňyza ajaýyp gorag berip biler.

  Boýanyň howa sütün haltalary, adaty howa sütünlerinden has ýokary temperaturada durup bilýän özara baglanyşyk tehnologiýasy bilen .Bu dürli bazardaky ähli gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi .Boýa howa sütün haltalary bilen boş ýerleri doldurmak we goramak zerur bolan işiňizi giňeldip bilersiňiz. önümleriňiz çalt we amatly.

  Onuň çeýe mümkinçilikleri adaty boşluklary doldurmak we ýasamak programmalarynyň arasyndaky boşlugy aradan aýyrýar.Islendik boşlugy doldurmak üçin sütün sumkasyny döredip we her gutujyga köpürjikli örtük gatlagyny goşup bilersiňiz.Howa sütüniniň gaplanylyşy, adaty ýük daşama materiallary bilen deňeşdirilende has ýokary goragy üpjün edýär we boşlugyň bir bölegini nohut we köpük hökmünde amatly saklap bolýar.