head_banner

Hyzmat

Biziň hyzmatymyz

about boya10-73457

Öň satuw hyzmaty
Tejribeli gaplama çözgüdini hödürlemek üçin 20 ýyldan gowrak tejribeli R&D topary bilen!

Programma maslahaty
“Boya” dürli görnüşli gaplamalar üçin azyk önümlerini ulanmak, senagaty ulanmak, ys bermeýän halta ýaly önümleriň giň toplumyny hödürleýär.
Hünärment satuw bölümimiz we gözleýän önümiňiziň ähli jikme-jikliklerini bilmek üçin arzalary bilen önümiň ulgamlaýyn tanyşdyrylyşy bar, Haýsy gaplamanyň siziň üçin has laýykdygyny bilmeseňiz, nämedigini bize aýdyň. gaplaýan önümiňiz, şonda hünärmen gözleg toparymyz käbir önümleri maslahat berer, ähli spesifikasiýa, amaly we tehniki maglumatlar jikme-jiklikleri siziň üçin iň oňat çözgütdigini görkezer.Önümiňize doly laýyk gelýändigini görmek we barlamak üçin mugt nusga hem berilip bilner.

fererer

Tehniki maslahat
Boya QC bölüminde synag enjamlaryny aşakda tapyp bilersiňiz:

about boya10344-5251

Nikon senagat mikroskopy
Ample nusganyň gatlagyny we gurluşyny barlaň
● gurluşyň ýekeje galyňlygy
Film Filmiň öndürijiligini derňäň we önümçilik üçin düzediş ediň

0E7A3544

MGT-S
High Mikrokompýuteriň ýokary takyklygy bilen awtomatiki işlemegi
Trans Geçiriş we duman synagy

0E7A3530

Sürtülme synagynyň koeffisiýentleri
The Filmler we sumkalar üçin sürtülmäniň statiki we kinetiki koeffisiýentlerini barlaň
Food Iýmit gaplamagyň tizligini gowulandyrmak

0E7A3540

Atylylyk möhüri barlaýjy
Se Möhüriň temperaturasyny we möhür basyşyny ölçäň
Heatylylyk temperaturasynda we ýylylygy möhürläp boljakdygyny görmek üçin basyşda

0E7A3524

Awto dartyş synagy
Testing synagyň takyklygy
Stret uzatmak, ýyrtmak, ýylylyk möhüri we ş.m. ýaly garaşsyz proseduranyň 7 görnüşi.
● köp güýçli baha datçigi
● 7 synag tizligi

Öňdebaryjy synag enjamlarymyz we 20 ýyllyk tejribeli dolandyryjymyz bilen size ähli goldawy bermek isleýäris.QC-iňiziň siziň bilen nähili baglanyşygy bar diýip gyzyklanyp bilersiňiz, aşakda görmegiňizi haýyş edýäris:
A Täze materialyňyz bar bolsa, jikme-jiklikleri bilmeseňiz, synagdan geçmäge kömek edip biljek nusgamyzy bize iberiň
You Sizde bar bolan materiallary has köp bilmek üçin mugt synag hasabaty.
Test Synagyň ähli prosesini wideo alyň, näme edýändigimizi anyk bilersiňiz.
Quality Hilini barlamak üçin mugt nusga
Islendik wagt kämil materiallar bilen täze bir sebite girmek isläniňizde, bizden soramaga çekinmäň, täze zatlary synap görmek isleýäris, innowasiýa Boýany esaslandyrmagymyzyň bir sebäbi, geliň innowasiýa üstünde işleşeliň! Boýa hem arzan bahadan Hytaýda öndürýän önümiňiz!

Bukja maslahaty
Deňiz uzak wagtlap iberilende iň möhüm faktorlaryň biri hökmünde gaplamak, onuň ýeterlik derejede güýçlüdigine göz ýetirmelidiris. Deňizde näçe wagt gerek bolsa-da, harytlarymyzy alanyňyzda gönüden-göni müşderiňize eltmäge taýyn. Her gaplama we bellikler hem özleşdirilipdir, üýtgeşik gaplamanyň diňe size degişlidigini isleseňiz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, dizaýnerimiz siziň bilen işleşer!

Package

Ibermek boýunça maslahat
Boya, saýlamak üçin iberiş möhletiniň giň görnüşini hödürleýär, FOB, CIF, CFR, iň köp ulanylýan termin, täze alyjy ýa-da tejribeli bolsaňyzam, ähli jikme-jiklikleri çözmäge kömek ederis.

 

235435

Satuw hyzmatyndan soň

Satyş ilkinji ädim, ýöne soňky däl.“Boya” -da satuwdan soň gowy hyzmat bermek bilen müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurýarys.

Goýumyzy alanymyzdan bäri Boýada, derrew size habar bereris we sargydyňyzy anyk bilmek üçin önümiňiziň wideosyny almak bilen sargydyňyzyň, önümçilik meýilnamamyzyň, sargytlaryňyzyň önümçiliginiň statikasyndan soň näme etjekdigimizi aýdarys. Maşyny işe girizmek, sazlamak, synag etmek, gaplamak, eltip bermäge taýyn ýaly amal.

Harytlar ýüklenmezden ozal, mukdaryny, ululygyny we belligini iki gezek barlarys, harytlary özüňiz synap görmek isleseňiz, bilelikde wideo taýýarlap bileris, haýsy gutujygy kanagatlandyrýançaňyz haýsy gutyny barlamalydygyňyzy görkezeris. Harytlar gidenden soň, size käbir asyl suratlary hem alarys.

Harytlar niýetlenen porta gelensoň, resmileşdirmek barada soraglaryňyz bar bolsa, 7 * 24 sagat onlaýn hyzmat ýa-da e-poçta bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Harytlary alanyňyzdan soň ilkinji gezek göz aýlaň, käbir suratlar bilen bize ýetirilen zyýanly jogaplary ilkinji gezek jogapkärçiligimizi alarys we gowulaşdyrmak üçin çözgüt taparys, bilelikde işleşeliň! Bizi has gowulaşdyrjak adamsyňyz.

Önümiň ulanylyşy baradaky soraglar üçin e-poçta, resminama, onlaýn habar, wideo arkaly ýol görkezip bileris .Bu kyn tehniki mesele bolsa, tehniki enjamyňyzy barlamak üçin iberip bileris we gepleşik geçireris.

Boýa elmydama siziň tarapyňyzda!