head_banner

Boya ussahanasy

Highokary hilli önümleri nädip öndürmeli?

Bilelikdäki enjamlar
Qualityokary hilli önümler bir kompaniýanyň uzak dowam etmegi üçin iň möhüm faktorlardan biridir.Önümiňize baha goşmak üçin müşderilere hil, sagdyn, howpsuzlyk we ykdysady gaplama materiallaryny hödürlemegi makul bildik.
Enjamlarymyzyň aýratynlyklary:
Köp gatlakly gurluş, önümiň funksiýasy takyk gatlak materialyny üýtgedip, müşderimiziň islegine görä aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.PE, PA, EVOH, PP ect ýaly;
Awtomatiki galyňlygy dolandyrmak ulgamy, ösen awtomatiki galyňlygy dolandyrmak ulgamymyz bilen size gerekli galyňlygy alyp bilersiňiz! Galyňlygy 20um-250um aralygynda bolup, dürli talaplaryňyza laýyk gelýär.
Transokary aç-açanlyk, zarba urýan filmden başga-da, suwy söndürýän filmi aýratyn aýdyňlyk bilen üpjün edip bileris.
Biz muňa ynanýarys:takyk, çydamly we ösen enjamlar iň oňat hilli önüm öndürip biler.

about boya15422453425483
about boya15483
about boya1542383
about boya1542245383

Gaty QC ulgamy
“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

0E7A3556
0E7A3544
0E7A3530
0E7A3559

Näme üçin size bäsdeşlik bahasyny wada berip bileris?
Boýa 15 sany ekstrudirlenen enjamyň hemmesine eýedir, her bir ýa-da iki enjam, enjamy saklamak boýunça 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan bir menejer bilen bir önüme gönükdirilendir .Şu usul bilen öndürijiligi ýokarlandyrdyk we çykdajylary tygşytlamak üçin çykdajylary azaldýarys. Tygşytlaýan ähli çykdajylarymyz müşderilerimize berilýär.

vacuum sealer bag workshop1-2
about boya10-5289851
vacuum sealer bag workshop
about boya10-5289855851
vacuum sealer bag workshop1
about boya10-528565639851