head_banner

Howa sütün haltalaryny ulanmagyň çäreleri

Yassykly gorag täsirihowa sütünihakykatdanam gowy, ýöne bir kemçiligi hem bar, ýagny plastmassa filmden öndürilýär, köp adam plastmassa filmiň ýiti zatlar bilen aňsatlyk bilen deşilip we zaýalanýan kemçiliginiň bardygyny bilýär, şonuň üçin howa sütüniniň sumkasynda-da bu kemçilik bar. Mundan başga-da, howa sütüniniň ýassygy, haýal emele gelmegi üçin howa basyşyna baglydyr.
Mundan başga-da, howa sütüniniň ýassygy, gaplanan önümleri daşarky zeperlerden goramak üçin howa basyşynyň ýelmeýän gatlagynyň emele gelmegine baglydyr.Şonuň üçin howa sütün haltasyna meňzeş ýiti zat täsir etse, sumka zaýalanar we syzar we gaýtadan ulanyp bolmaz.
Howanyň giňden ulanylmagy bilen birlikdesütün haltalaryDürli pudaklarda howa sütün haltalaryna has köp adam düşünýär, ýöne ulanylanda dürli meseleler ýüze çykýar.
Howa sütünini ýasamagyň ussat öndürijisi hökmünde howa sütün haltalarynyň ulanylyşyny we ulanylyşda bellemeli meseleleri ara alyp maslahatlaşýarys we paýlaşýarys.

1. Amalyň ulanylyşynda pyçaklamak, pyçaklamak we dyrnak çyzmak ýaly ýiti gurallar bolmaly däldir.
2. Arassa iş gurşawyny talap ediň, daşarky gutyny dyrnaklar bilen ulanmaň, operator dyrnaklary goýmaz, şaý-sepler geýmez, howa torbalaryny üwürmek we beýleki tertipsiz amallar.
Howanyň döwülmeginiň öňüni almak üçin ýokardaky iki nokatsütün haltalary, zatlaryň ýerliksiz goralmagy sebäpli ýetirilen zyýan.
3. Daşarky gaplamany açanyňyzda seresap bolmaly, çişirilýän haltalary çyzmaň, ikinji gezek ulanyp bilersiňiz.
4. Bellenen inflýasiýa basyşyna laýyklykda işlemeli.
5. Howa nasoslaryny ulanmak, sesiň aşa sesiň döremeginiň öňüni almak üçin daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýändigine üns bermelidir.
6. Önümçilik liniýasy üznüksiz çişýän bolsa, howa üpjünçiliginiň ýeterlikdigini ýa-da howa nasosynyň ulanylyş talaplaryna laýyk bolup biljekdigini ýa-da daşarky güýçleriň täsirinde gaty az çişmeginiň öňüni almak üçin önüme göni çaknyşmagy mümkin.
“Yixing Boya New Material Technology Co., LTD” çeýe köp gatly birleşdirilen funksional gaplama materiallaryny gözlemek, öndürmek we satmak üçin ýöriteleşdirilen 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Has giňişleýin maglumat isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 09-2021-nji dekabry