head_banner

Iýmit vakuum haltalarda näçe gün saklanyp bilner

Häzirki wagtda söwda merkezine baranymyzda hemme zat köp bolarvakuum gaplanan haltalar, gaplamagyň bu görnüşi, vakuum gaplanan haltalary öndürmek üçin iýmitdäki gazyň çykarylmagydyr.Bu iýmitiň saklanyş wagtyny artdyryp biler, içindäki iýmitler daşky gurşawyň saglygy we beden we akyl saglygydyr, şonuň üçin hemmämiz vakuum gaplanan iýmitleri satyn almak isleýäris, ýöne saklanyş wagtyny köpeldip bilse-de, sarp edilmeli gorap saklamak döwründe.
Wakuum gaplanylandan soň, dürli iýmit önümleri otag temperaturasynda dürli saklaýyş wagtlaryna eýe.
Umuman alanyňda, täze önümler ýa-da ýeňil gaýtadan işlenen et önümleri otag temperaturasynda 2 güne çenli saklanyp bilner.Wakuum bilen gaplananda, bu 6 güne, käbir ýagdaýlarda bolsa 18 güne çenli uzaldylyp bilner.Guradylan miweleri has uzak, hatda on iki aýdan gowrak saklap bolýar.Bişirilen nahar biraz gysga.Adatça, gyşda we ýazda takmynan 15 gün täze bolýar we tomusda we güýzde bary-ýogy 4 günden 1 hepde aralygynda iň gowy sowadyjy bolýar.
Iýmitiň saklanmagynyň ýörelgesivakuum gaplamakesasan kislorodyň aýrylmagydyr.Iýmitiň zaýalanmagy mikroorganizmleriň we bakteriýalaryň köpelmegi we köpelmegi bilen ýüze çykýar.
Galyplar we hamyrmalar ýaly mikroorganizmleriň köpüsi ýaşamak üçin kislorod talap edýär.Wakuum bilen gaplanan iýmit gaplamadan kislorody aýyrýar, bu hem mikroorganizmleriň ösmegine we köpelmegine päsgel berýär.Saglaryň we ýaglaryň düzümindäki doýmadyk ýag kislotalary okislenmä we zaýalanmaga sezewar bolýar.Wakuum deoksigenlenende iýmitiň oksidlenmeginiň öňüni alýar.
Ewakuasiýa edilenden soň, näzik we deformasiýa iýmit kömürturşy gazy we azot ýaly gazlaryň garyndysy bilen doldurylýar.Torbanyň içindäki we daşyndaky basyş sumkanyň daşyndaky basyşdan has güýçli bolar ýaly doldurgyç hökmünde hereket edýär.Bu diňe bir howanyň daşyndan halta girmeginiň öňüni alman, eýsem iýmitiň ezilmeginiň we deformasiýasynyň hem öňüni alýar.
“Yixing Boya New Material Technology Co., LTD” çeýe köp gatly birleşdirilen funksional gaplama materiallaryny gözlemek, öndürmek we satmak üçin ýöriteleşdirilen 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda döredildi. Has giňişleýin maglumat isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 17-2021-nji dekabry