head_banner

Wakuum möhürleýji sumka we rulolar

Wakuum möhürleýji sumka we rulolar

Gysga düşündiriş:

Boýa wakuum möhürleýji halta we 20 ýyllyk taryhy, arzan bahasy, ýokary hilli, iýmit derejesi bilen öňdebaryjy önümdir, bularyň hemmesini Boýada alyp bilersiňiz!

Wakuum möhürleýji halta, nagyşly vakuum haltasy diýlip hem atlandyrylýar, bir tarapy dokumaly, bir tarapy açyk, ýörite teksturaly, iýmitiňizi täze saklamak we saklanyş möhletini uzaltmak üçin dokumaly wakuum bilen sumkadan howany aňsatlyk bilen çykarýar. sumkalar öýde-de täze iýmitden lezzet alyp bilersiňiz.

Wakuum möhürleýji haltalarymyz ähli esasy vakuum möhürleýjiler bilen işleýär: Iýmit tygşytlaýjy, Weston, Cabela's, Seal-a-Meal, Ziploc we başgalar…


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elýeterli nagyşlar:
Professional vakuum möhürleýji haltalary we rulon öndürijisi bolmak üçin göwher, nokat, üç sany adaty teksturany saýlamak üçin täze bir nagyş isleýärsiňizmi?Düzeltmek üçin e-poçta iberiň.

Vacuum Sealer Bag and Rolls-1

Aýratynlyklary we peýdalary:  
Howa çykarmak aňsat
Adaty haltajyklardan wakuum öndürijiligi has gowy
Mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni almak
Aerob bakteriýalarynyň ýa-da kömelekleriň ösmegini çäklendirmek
Sous Vide 90 ° C çenli bişirmek üçin amatly
Doňduryjy seýf doňduryjynyň ýanmazlygy üçin -60 ° C durup biler

DSC_6680

Iýmit howpsuz
Ygtybarly, amatly, iýmit howpsuzlygy düzgünlerine eýeriň, FDA tassyklanan iýmit derejesi, zäherli plastmassa, BPA Mugt.

boya ce1

Sorag-jogap
1.Siz üpjün edip biljek umumy galyňlygyňyz näme?
80/90 90/90 100/125 (adaty kabul etmek 70-150)

2. Çap haltalaryny üpjün edip bilersiňizmi?
Hawa.Çap ediş AI resminamalaryny iberseňiz, 10 reňkde ýöriteleşdirilen çaphana haltalaryny üpjün edip bileris.

3.Siz iýmit derejesindäki kompaniýamy?
Hawa.FDA, BRC, BPA MUGT, ISO we başgalar ýaly iýmit bilen baglanyşykly şahadatnamalarymyz bar.

4. Her karton üçin gaplama näme?
Customöriteleşdirilen karton gaplamalary siziň talaplaryňyza görä üpjün edýäris.

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň