head_banner

Şeýle iýmit gaplamalary gaty yssy!Wakuum deri gaplamasynyň artykmaçlyklarynyň uly sanawy

Beden pastasyýokary barýerli wakuum gaplamasywakuum ýagdaýynda, aç-açan film bilen lýuboý arasynda möhürlener.Önümiň reňkini, tagamyny we täzeligini saklap bilýär we stiker gaplamasynyň has gowy üç ölçegli ekrany we wakuumy goramagyň goşa täsiri bar.
Wakuum deri gaplamasy çig sygyr eti, täze deňiz önümleri, täze deňiz balygy, täze biftek, täze towuk aýaklary, täze ördek boýny, täze balyk bölekleri, täze karides, tuna, täze gabyk balygy we beýleki çig et önümleri, şeýle hem gowurmak üçin giňden ulanylyp bilner. ördek, gowrulan towuk, bişirilen et, towuk aýaklary we beýleki bişirilen et önümleri, onuň aýratynlyklary aşakdaky ýaly.

1.Wakuum doly möhürlenen gaplamaönümleriň tebigy täzeligini, ysyny, reňkini we şire tagamyny saklap bilýär.
2. Kislorody blokirläp bilýän, pes temperaturaly şertlerde bakteriýalaryň köpelmegini saklap bilýän, täzeligi gorap biljek we önümleriň tebigy reňkini uzak wagtlap gorap bilýän ýokary barýer wakuum gaplamasy.
3. Sowadyjy wagtynda buz kristallarynyň döremeginiň öňüni alyp biler we doňan ýanmalar sebäpli önümiň ýüzüniň guramagynyň we ýarylmagynyň öňüni alyp biler.
Ulanylyşy we ýerine ýetirilişivakuum gaplamak.
Adaty goşundylar: täze et, deňiz önümleri, peýnir, gaýtadan işlenen et, ýokary derejeli guş we ş.m.
Adaty galyňlygy: 80μm-200μm.
Adaty ýerine ýetiriş: Iň oňat laminasiýa täsiri.
Dürli ýylylyk möhürleýji gatlaklar dürli çekiji gutular üçin niýetlenendir.
Mazmuna görä amatly kislorod we suw buglaýjy barýer saýlanyp bilner.
Umumy gaplama, adaty gaplamalara garanyňda has uzak saklanyş möhletini üpjün edip, gaplanan önümleri ajaýyp görkezer.
Filmiň gaplanyş aýratynlyklary.
Gowy aýdyňlyk: gaplanylandan soň gowy wizual displeý, berk berklik, işlemäge we aýratyn pes temperatura çydap bilýär.
Gowy giňelme: pes temperaturaly termoforming, gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we energiýa tygşytlamak.
Ekologiýa taýdan arassa iýmit önümleri, daşky gurşawyň hapalanmagy we saglyga zyýan ýok.
Gaplanylanda zyýanly ys ýok.

Ajaýyp garramaga ukyplylygy we uzak saklanyş döwri.
ABŞ-nyň FDA düzgünlerine laýyklykda iýmit derejeli gaplama filmi, ROHS ýaşyl gaplaýyş materiallary.
Heselimleýji, tagtada ýelim ýok, prosesi we çykdajylary tygşytlaň.
Gaplamanyň täsirini üpjün etmek üçin listlere ajaýyp ýelmeşme.
Greaglara we ýaglara ajaýyp garşylyk.
Önümleriň islendik görnüşi we tebigaty gaplanyp bilner.


Iş wagty: 03-2021-nji dekabry