head_banner

Deri filmi

Deri filmi

Gysga düşündiriş:

“Boya” 2018-nji ýylda esaslandyrylan, täze gaplama material gözleglerine bagyşlanan önümdir, deri filmi bazara ajaýyp seslenme berýän täze önümimiziň biridir .Biz ýokary aç-açanlyk we ýalpyldawuklyk, ýokary deşiklere garşy deri filmleriniň köpüsini hödürläp bileris. , hatda gödek we gaty gyrasy önümi hem gaplap, howpsuz daşap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deriniň filmi nähili işleýär?
Deriniň plyonkasy deri maşynynda we termo emele getiriji enjamda ulanylýar.Önümleriň üstünden ýokary aç-açan örtükli we wakuumdan soň önümlere berk ýapyşýan açyk plastmassa film.Şeýlelik bilen, önümleriňiz sarp edijilere açyk görkezilip bilner.Deriniň plyonkasynyň galyňlygy 80um-200um aralygyndadygy sebäpli, daşaýyş wagtynda önümiňizi gorap biler.

Arza:
Önümiňizi gaplamak üçin “Boya” deri filmi bilen, gaplaýan önümiňize has gowy görünersiňiz we has möhümi, müşderiňize tebigy duýgy berýär, deri filmi bilen gaplap boljak köp önüm bar, ýöne esasanam aşakdakylar üçin ajaýyp. :
Peýnir we gündelik önümler
Doňdurylan önümler, bişirilen naharlar ýa-da naharlar
Et, balyk we guş

Skin Film23

Tehniki maglumatlar
Material: PE, PE / EVOH / PE
PE, Mono APET, Mono PP ýa-da kagyz / karton bilen möhürlenip bilner
Aňsat gabyk
Mikrotolkun ýa-da Sou wideo
Ölçeg: 80-den 200 mk
Çap etmegi özleşdiriň

Haryt aýratynlyklary:
Pokary deşik we ýyrtyk garşylyk
Möhüm möhürleme ýerine ýetirijiligi
Ajaýyp ussatlyk
Daşamak, ygtybarly saklamak wagtynda ygtybarly gorag
Uzaldylan ýaramlylyk möhleti

Sorag-jogap
1.Wakuum astynda saklanyş möhleti näçe wagt uzalýar?
Islendik täze zaýalanýan önümiň saklanyş möhletini adaty sowadyjy ömründen 3-5 esse uzaldyp biler.


2.Biziň üçin materialy we gurluşy synap görmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa.Filmiňiz barada anyk düşünmeseňiz, mugt synag hyzmatymyzy berip bileris.


3. Filmleriň nusgalaryny seljermek üçin maşynlaryňyz barmy?
Filmleriň nusgalaryny barlamak üçin maşynlarymyz bar.
Filmleriň synagyndan soň synag hasabatyny size iberip bileris.

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň