head_banner

Wakuum halta

Wakuum halta

Gysga düşündiriş:

“Boya” Hytaýda professional önümçilikdir, azyk gaplamak üçin ýokary hilli sumkalar we iýmit önümlerini bäsdeşlik bahasy bilen gönüden-göni aragatnaşyk edip bilýän önümlerdir. Şeýle hem, täze gaplama materiallary barada gözleg geçirmegi maksat edinýän innowasiýa kompaniýasydyrys.

Iýmit tygşytlamagyň iň täsirli we täjirçilik usullaryndan biri hökmünde .Pa / PE we PA / EVOH / PE bilelikde ekstruziýa filmi bilen ýasalan vakuum haltalarymyz, 3 gapdal möhürlenen, 2 gapdal möhür ýa-da turba haltasy ýaly dürli halta görnüşini düzüň. Şeýle hem fermuar goşup, 10 reňkde çap edip bilersiňiz.

2,5mil, 3mil, 4mil, 5mil standart barýer ýa-da ýokary barýer vakuum halta gözleýän bolsaňyz - elmydama size zerur zat bar!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aşakda sizi tanamagyňyz üçin vakuum haltamyzyň käbir jikme-jiklikleri bar:

Torba Gauge Giňlik aralygy Uzynlyk aralygy Gurluşy
Orta päsgelçilik 2,5 mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / PE
Barokary päsgelçilik 2,5 mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / EVOH / PE
Specialörite aýdyňlyk 2,5 mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / PE

Boya vakuum halta aşakdaky aýratynlyklar bilen ajaýyp ygtybarlylygy üpjün edýär:
Specialörite aýdyňlyk we ýokary ýalpyldawuk
Galyňlygyň yzygiderli takyk ölçegi.
BPA Mugt we FDA tassyklandy
Sou wideo bişirmek üçin amatly
Doňduryjy howpsuz, doňdurma ýanmagynyň öňüni alyp biler

Boya ýokary hilli vakuum halta bilen islän wagtyňyz täze iýmitden lezzet alyp bilersiňiz!Näme gaplamagy halaýan bolsaňyzam: et, sygyr eti, peýnir, täze ýa-da doňdurylan balyk, süňkli et, güýçli iýmit ýa-da poroşokly suwuklyk …….
Biz elmydama siziň tarapyňyzda!

Vacuum Pouch-1

Şahadatnamamyz

Iýmit gaplamak üçin önüm boluň, öz QC synagymyzdan başga-da gözegçilik etmek üçin üçünji tarapamyz bar, howpsuzlyk möhüm faktor.

Bularyň hemmesiniň arzan bahadan, Ykdysady we ýokary hilli bolmagy möhümdir!

boya ce1

Sorag-jogap
1.Haýsy reňk bar?
Önümçilikde aç-açan, ak, gara, gök, gyzyl, gülgüne, ýaşyl reňkler bar, gözleýän reňkiňiz sanawda görkezilmese, haýyş edýäris.

2.Siz nusga berýärsiňizmi?
Hawa, hilini barlamak üçin mugt nusga berlip bilner.

3.Siziň baş wagtyňyz näçe?
Adaty gurşun wagtymyz, goýumy alanymyzdan 25 gün soň, gyssagly isleseňiz satuwlarymyz bilen habarlaşyň.

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň