head_banner

Termoforming filmi

Termoforming filmi

Gysga düşündiriş:

“Boya” dürli iýmit gaplamalary üçin amatly amatly möhleti bolan her dürli termoforming maşynynda işläp bilýän iýmit gaplamak üçin aşaky film hökmünde suw guýmak we guýmak filmini üpjün edýär. Biziň bazarymyz Aýsa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Awstraliýa, Opewropa, Eastakyn gündogar we Günorta Afrika .Boýa ýokary hilli önümler we hünär hyzmaty bilen uzak möhletli üpjün edijiňize garaşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza:
“Top and Bottom” filmi, peýnirden we etden çörek önümlerine, makaron, pizza we sandwiçlere çenli ýokary tizlikli önümçilik bilen pes we ýokary öndürijilikli önümi doly gaplamak üçin ajaýyp.
Gaplamak çözgütleri üçin, kislorod päsgelçilikleri, çyglylyk päsgelçilikleri, dykyzlygy we çeýeligi bilen baglanyşykly programma baglylykda islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli materiallarymyz bar.20 ýyllyk tejribeli tehniki toparymyz bilen bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutarys we size iň oňat çözgüt hödürläris!

Nebit we ýag
Süýt we gury iýmit
Gaýtadan işlenen we iýmit iýmäge taýyn
Et, peýnir we guş

Thermoforming film-1

Önümiň spesifikasiýasy:

Haryt Material Çykyş Reňkler bar
Film döretmek PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Formal ýokary barýer esasy web. Ak, gara, sary, gök, ýaşyl, 10-a çenli reňk çap etmek
Döretmeýän film PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Formal däl ýokary barýer ýokarky web.

Aýratynlyklary we peýdalary:
Ajaýyp emele getiriş aýratynlyklary
Kislorodyň ýaýramagynyň giň gerimi
Önümiňizi görkezmek üçin ajaýyp aýdyňlyk
Impactokary täsir we deşige çydamly
Doňdurma temperaturasynda güýç saklaýar
Gaty ýa-da ýiti önümleri gaplanyňyzda az syzmak

Sorag-jogap
1. Getirmegiň şertleri näme?
FOB, CFR, CIF kabul edip bileris.

2.Sizde ätiýaçlyk barmy?
No.ok. Bagshli haltalarymyz we filmimiz düzüldi.Sargytlary alanymyzdan soň önümçilige başlarys.

3. Filmleriňiziň we sumkalaryňyzyň esasy ulanylyşy näme?
Iýmit, derman önümleri, oba hojalygy we senagat çig mallary gaplamak bilen baglanyşykly pudakda köp ulanylýar.

4. Zawodyňyzyň ýerleşýän ýeri nirede?
Şanhaýdan bir sagatlyk otly bolan Jiangsu welaýatynyň Yixing şäherinde ýerleşýäris.

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň