head_banner

vakuum deri maşyn

vakuum deri maşyn

Gysga düşündiriş:

Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplama materialyny däl, eýsem wakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. , vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri vakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamasy.

Boýanyň SKIN WAKUUM GATNAŞYK MAZINASY giň ulanylyş artykmaçlyklaryna eýedir.Gabat gelýän filmler PE filmi ýa-da PE / EVOH / PE filmi .Bu gaplaýan önümiňiziň has gowy görünmeginiň artykmaçlygy bilen gaplamagyň täze görnüşi .Bir näzik iýmit önümine laýyk ýa-da päsgelçilik gerek däl bolsa PE filmini ulanyp bilersiňiz tozana garşy .Bu transport wagtynda önümiňizi gorap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu nähili işleýär ?
Adaty vakuum gaplaýyş enjamy bilen gaplamagyň bu görnüşi tapawutlanýar. Adaty vakuum gaplaýyş enjamy sumkalar üçin amatly, ýöne deri vakuum gaplaýyş enjamy filmler üçin ulanylýar .Bu maşyn 2 vakuum kamerasynda deri filmini çaltlaşdyryp biler we 2 dürli vakuum basyşyny ulanyp biler Deriniň täsirini gazanmak üçin filmi önüme berk ýapyşmak üçin iki kamera.

Skin Film23

Tehniki spesifikasiýa
Wakuum kamerasynyň ululygy: 700x500x135mm
Elektrik güýji: 380V / 50HZ 4KW
Maşynyň agramy: 280kg
Ölçegi: 900x870x1130mm

Esasy aýratynlyklary:
Derimizdäki vakuum gaplaýyş maşynymyz poslamaýan materialdan peýdalanylýar we önümleriň köp görnüşini gaplamak üçin iň amatly ýerdir.Möhür tikişiniň ýokary derejesi, paket howpsuzlygynyň iň ýokary derejesine ýetilmegini üpjün edýär.Jübi çarçuwasy we ykjam dizaýnynyň kömegi bilen, enjamlar ýerleşýän ýerini çalt üýtgedip bolar ýaly, islendik ýerde ulanmaga ukyply.Örän amatly we ulanmak aňsat.

Sorag-jogap
Maşynymda logotipimi alyp bilerinmi?
Hawa, çap etmegi siziň üçin düzüp bileris.

Maşyny kesýärsiňizmi?
Maşyny siziň üçin düzüp bileris, ýöne MOQ bilen.

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň