head_banner

Atylylygy gysýan maşyn

Atylylygy gysýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplama materialyny däl, eýsem wakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. , vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri vakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:
Boýanyň berk göwrümi we çydamlylygy bilen poslamaýan materialdan ýasalan ýylylygy gysýan maşyn .Meniň aşagyndaky dört tigir, nirä gerek bolsa-da amatly hereket edip biler .Göçürmek aňsat artykmaçlygy bar .Bu kiçijik zawod ýa-da restoran üçin amatly.

Arza:
Heatylylygy gysýan maşyn, PVDC gysgaldylan film, EVOH gysgaldyjy film ýa-da EVA gysyş filmi ýaly kiçelýän film bilen gabat geldi.
Esasan doňuz eti, sygyr eti, guzy, towuk, sowuk et ýaly dürli et önümlerini gaplamak üçin ulanylýar ……

Thermoforming film-1
Shrink Bag and Film-1

Bu nähili işleýär ?

Gyzdyrylandan soň gysgaldylan film gysylýar we berk gaplanan önümiňize örtülýär.Bu görnüşli gaplama, makalaňyzyň daşky görnüşini doly görkezip biler, önümiň marketing öndürijiligini ýokarlandyryp we önümiňize gymmatlyk goşup biler.

Tehniki spesifikasiýa:
Netijeli göwrümi: 160L
Iş netijeliligi: 6-8 gezek / minut
Kuwwaty: 380V / 50HZ 12KW
Suw çüýşesiniň ululygy: 650mmx460mmx500mm

Üstünlikleri :
1. andokary we pes kesgitleýiş ýadynyň funksiýasy bilen, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar。
2. Aşaky bölegi howa gatnawy üçin ulanylýar we howanyň göwrümini ýygylyk öwrüjisi bilen sazlap bolýar.
3. Geçiriji ýygylyk öwrüjisi tarapyndan dolandyrylýar we tizlik sazlanýar。
4. topokarky boşlugy arassalamak we bejermek üçin aňsat açyp bolýar.
5. Gaplamagyň ähli prosesini öň penjireden görmek bolýar.
20 ýyllyk tejribeli inerener bilen Boýa, müşderilere ýüz tutmalaryna we talaplaryna görä enjamlaryň we materiallaryň iň tygşytly çözgüdini hödürleýär.Her bir müşderi üçin ygtybarlydygyna, köpelmegine we işleýiş amatlydygyna göz ýetirmek.

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň