head_banner

vakuum kamerasy

vakuum kamerasy

Gysga düşündiriş:

Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa diňe bir gaplaýyş materialyny däl, eýsem vakuum gaplaýyş maşynyny hem üpjün edýär .Biz wakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, dört hatar vakuum gaplaýyş enjamy ýaly dürli vakuum kamera gaplaýyş maşynyny üpjün edip bileris, Awtomatiki swing örtügi wakuum gaplaýyş enjamy, goşa möhürleýji tozan vakuum gaplaýyş enjamy, togalanýan vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum kamera gaplaýyş enjamy.

Bu kiçijik vakuum kamerasynyň gaplaýyş maşynynda kiçi zawod, gözleg instituty, laboratoriýa üçin amatly diňe bir iş otagy bar ... .. Pes energiýa sarp etmegiň artykmaçlygy we ulanmak üçin amatly.Bu enjam dürli haltalar üçin ulanylyp bilner, mysal üçin tekiz vakuum haltalary, nagyşlanan vakuum haltalary, fermuar haltalary, halta durmak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu nähili işleýär ?
Ilki bilen iýmitleri gaplaýyş haltalaryna salmaly, soň bolsa wakuum kamerasyna salmaly .On açylandan soň vakuum kamerasyndan we sumkasyndan howa çykar .Bu wakuum gaplamak prosesi tamamlanandan soň sumkany möhürlär.

vacuum chamber machine-1

Aşakdaky ýaly esasy aýratynlyklar:
Çeýeligiň we paketiň ýokary derejesi
Ygtybarly we çydamly dizaýn
Energiýany we gaplaýyş materiallaryny tygşytly ulanmak

Boýanyň vakuum kamerasy maşynlary, gaplamagyň hiliniň ýokary derejesidir, sebäbi enjamyň howpsuz bolmagy üçin iň möhüm faktorlaryň biri .Bu kiçijik kamera enjamy dürli sumka materiallary bilen howpsuz gaýtadan işlenýär.Islege görä gaz ýuwujy ulgam bilen enjamlaşdyrylyp we vakuum nasoslary bilen enjamlary saýlap bolýar.

Doly çözgütler bilen üpjün ediji hökmünde gaplama materiallarynyň, wakuumyň, daşky gurşawyň, önümiň we maşynyň arasyndaky özara täsiriň elmydama göz öňünde tutulýandygyny üpjün edýäris we maşynlary gaplama tehnologiýasy we materiallary bilen yzygiderli laýyklaşdyrýarys.

Diňe özboluşly gaplama çözgüdini dizaýn etmek üçin gaplama tejribäňiz bolmak isleýäris!

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň