head_banner

termoforming enjamy

termoforming enjamy

Gysga düşündiriş:

Hytaýda çeýe paket öndürmekde öňdebaryjy önümleriň biri hökmünde Boýa size diňe gaplama materialyny däl, eýsem vakuum gaplaýyş maşynyny hem hödürleýär.

Toplumlaýyn gaplama çözgütleri bilen üpjün ediji boluň, biz diňe bir müşderilerimiziň maýa goýumlaryna we iş çykdajylaryna däl, eýsem ajaýyp gaplama netijelerine hem üns berýäris.

Termoforming vakuum gaplaýyş enjamy, wakuum gaplaýyş enjamy, vakuum (çişip bolýan) gaplaýyş enjamy, deri wakuum gaplaýyş enjamy, suw geçirmeýän gaplaýyş enjamy, ýylylygy gysýan maşyn, guty görnüşli kondisioner gaplamak ýaly dürli gaplama materiallary üçin amatly dürli gaplaýyş maşynyny size hödürläp bileris. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:
Et önümleri, soýa önümleri, nahar, deňiz önümleri, miweler, gök önümler, turşular, derman, enjamlar, wakuum ýa-da çişirilýän gaplamalar üçin giňden ulanylýan bu awtomatiki termoforming gaplaýyş enjamy.

Esasy aýratynlyklary:
Fotoelektrik yzarlamasy, çykdajylary azaltmak we önümiň derejesini ýokarlandyrmak üçin gaplamak üçin reňkli örtükli film ýa-da ýeňil film ulanyp biler.

Kombinirlenen galyby ulanmak, çalyşmak aňsat we galyndy sowadyş ulgamy bilen
Daşky gurşawyň arassaçylygyny saklamak üçin burç böleklerini gaýtadan işlemek ulgamy
Öňdebaryjy kesiş, süýşüriş ulgamy, kompýuter sazlamak pyçagy.

Boýa poslamaýan korpusly termoforming gaplaýyş maşynynyň çydamlylygy artykmaçlygyna eýe. Awtomatiki üznüksiz aýratynlyk üçin, ýokary netijelilik bilen hem häsiýetlendirilýär.

20 ýyllyk tejribeli inerener bilen Boýa, müşderilere ýüz tutmalaryna we talaplaryna görä enjamlaryň we materiallaryň iň tygşytly çözgüdini hödürleýär.Her bir müşderi üçin ygtybarlydygyna, köpelmegine we işleýiş amatlydygyna göz ýetirmek.Olaryň her biri, elýeterli ýeriň iň ýokary çykyşy we optimal ulanylyşy bilen aýratynlykda düzüldi.

Maşynlary gaplaýyş materiallaryna yzygiderli laýyklaşdyrýandygymyzy we enjamyň, önümiň, gaplaýyş materialynyň we gaplaýyş atmosferasynyň arasyndaky täsiriň hemişe göz öňünde tutulýandygyny kepillendirip bileris.

Bu enjam bilen gabat gelýän gaplama materiallary üçin emele getirýän we emele getirmeýän filmi barlaň.

Şahadatnama

boya ce1

Hil barlagy

“Boya” -da biziň QC bölümimizde berk, takyk bir topar adam bar, her bir sargyt önümçilige başlanda ilkinji 200 halta hapa zyňylýar, sebäbi enjamy sazlamak üçin ulanylýar. Bu haltalaryň möhürlenmegi iň möhümdir.Soňra ýene-de 1000 halta daş keşbini yzygiderli synap görerler we işleýşine göz ýetirerler .Soňra QC öndürmek üçin galanlar wagtynda barlanar. Sargyt gutarandan soň müşderilerimiz harytlar bar bolsa her partiýa üçin nusga alýarlar. bize berlen soraglar, meseläni tapmak we mundan beýläk gaýtalanmazlygy üçin çözgüt tapmak üçin anyk yzarlap bileris.

Hyzmat

Bizde ajaýyp maslahat beriş hyzmaty bar :
Satuwdan öňki hyzmat, amaly maslahat, tehniki maslahat, paket maslahaty, iberiş maslahaty, satuwdan soň hyzmat.

Package

Näme üçin Boýa

Ykdysady we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, wakuum möhürleýji halta we rulonlary öndürip başladyk.
Wakuum halta, ýyllyk kuwwaty 5000 tonna bolan gyzgyn satuw önümidir.
Bu adaty adaty önümlerden başga-da, “Boya” size çeýe paket materiallarynyň doly görnüşini hödürleýär, meselem, emele getirmeýän, ýasama film, gysgyç sumkasy we filmler, VFFS, HFFS.
Deri filminiň iň täze önümi, 2021-nji ýylyň mart aýynda köpçülikleýin önümçilige başlajak üstünlikli synagdan geçýär, Gözlegiňiz hoş geldiňiz!

boya

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň